Coaching - Työyhteisön kehittäminen

Ihmisten välinen vuorovaikutus ei synny itsestään, joten työyhteisön kehittäminen vaatii usein aikaa.

Coaching on suunnattu esimiehille ja johtajille, jotka haluavat kehittää taitojaan ja omalla panoksellaan olla mukana luomassa työyhteisöä positiiviseen, kannustavaan ja tulokselliseen suuntaan.

Ilman toimivaa kommunikaatiota ja vuorovaikutustaitoja, työyhteisön kehittäminen ei voi saavuttaa täyttä potentiaaliaan.

Coachingin tarkoituksena on:

Edistää mm. yhtenäistä strategista johtamista ja osaamisen kehittämistä, tukea tavoitteellista ja toimintaa ohjaava kehittämistä.

Antaa tukea muuttuviin johtamistilanteisiin sekä tukea uudistuvia ryhmiä.

Lisätä tietoisuutta sekä yksilön että ryhmän ajattelutavasta, asenteista ja niiden vaikutuksesta toimintaan.

Rohkaista ottamaan vastuuta tuloksista ja omasta kehittymisestä!

Lähtöarviointina DISC ® arviointi niin yksilö- kuin ryhmäcoachingeissa. Coaching-ohjelmat ovat pituudeltaan vaihtelevia aina 3-4 kerran tapaamisista 6 kuukauden jaksoihin. Yksilöcoaching tapaamiset ovat ajallisesti 1 tunnin mittaisia. Ryhmäcoaching tapaamiset puolestaan 2-3 tuntia.

Mitä coaching on?

Työskentely pohjautuu luottamuksellisuuteen, jatkuvaan arviointiin sekä coachattavan omaan sitoutumiseen ja motivaatioon.

Coachingissa paneudutaan valmennettavien tilanteeseen ja haasteisiin, jotka määritellään prosessin alkaessa. Esim. johtaminen, vuorovaikutus ja taloudellinen vastuu.

Tietoisuuden lisääminen ja välitavoitteiden asettaminen ovat ydinasioita, jotka tukevat valmennettavia ottamaan omia voimavaroja käyttöön ja saavuttamaan tavoitteet.